Algemene Verordening Gegevensbescherming
Good Data Protection Regulation


Chrinda BVBA

Privacy Policy

1.Wie zijn wij?

Chrinda BVBA is een Belgisch geregistreerde vennootschap welke nutrivigilance diensten aanbiedt aan bedrijven die voedingsupplementen op de markt brengen.

Een nutrivigilantie systeem is een kwaliteitssysteem dat door het marketing verantwoordelijke bedrijf wordt gebruikt om de taken en verantwoordelijkheden te vervullen zoals vereist door de bevoegde autoriteiten en dat is ontworpen om de veiligheid van toegestane voedingssupplementen te bewaken en elke verandering in de risico-benefit balans te detecteren.

2.Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

2.1.Chrinda bvba verwerkt persoonsgegevens. Wij willen jouw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming/ Good Data Protection Regulation  2019/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG/GDPR”) dit voorschrijft. Wij zullen steeds zo zorgzaam mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy is immers belangrijk voor ons.

2.2.Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chrinda BVBA. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacy beleid van andere ondernemingen of entiteiten noch van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website van Chrinda BVBA wordt verwezen.

2.3.Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de passende maatregelen nemen opdat de verwerking in overeenstemming is met de AVG/GDPR. De aangestelde of medewerkers van Chrinda BVBA hebben evenzeer de verplichting de AVG/GDPR na te leven.

2.4.Onze contactgegevens:

Chrinda BVBA
De Helle, 18
B-2940 Stabroek
ON: BE 0863415905
E-mail: info@nutrivigilance.com

In geval van verzoeken of vragen kan je ons steeds via deze gegevens contacteren.

2.5.Chrinda BVBA kan deze privacy policy te allen tijde aanpassen. De laatste versie wordt fysiek of elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en kan je steeds vinden onder de rubriek ‘Privacybeleid’ op onze website www.nutrivigilance.com. Je kan ook een kopie opvragen door een e-mail te sturen naar bovenstaand e-mailadres, of per brief naar bovenstaand adres.

2.6. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover je deze aan ons verstrekt (al dan niet via de website van Chrinda BVBA). De verwerking ervan is evenwel noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 4 hieronder.

3.Welke persoonsgegevens verwerken wij?

-jouw identificatiegegevens zoals bv. jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
-jouw persoonlijke klachten die U ons meedeelt en die zijn ontstaan na inname of toepassing van een voedingssupplement.

4.Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Chrinda BVBA verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend conform aan de eisen gesteld door het principe van nutrivigilance en zoals omschreven in punt 1”.Wie zijn we”. Met alle bedrijven waarvoor we nutrivigilance diensten uitvoeren, zijn Confidentiality Agreements afgesloten teneinde Uw privacy gegevens volledig te waarborgen en in overeenstemming te zijn met AVG/GDPR.

5.Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in artikel 4. bepaalde doeleinden.

6.Wie ontvangt jouw persoonsgegevens nog naast Chrinda BVBA?

De derden aan wie Chrinda bvba gerechtigd of verplicht is jouw persoonsgegevens door te geven, zijn   binnen de Europese Unie gevestigd. Het doorgeven van jouw persoonsgegevens gebeurd conform de bepalingen van de Confidentiality Agreements zoals vermeld in artikel 4.

7.Beveiliging

Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van jouw persoonsgegevens zoals onder meer maatregelen inzake toegangscontrole, operationele veiligheid, maar ook de nodige procedure betreffende deze beveiligingsmaatregelen.

8.Wat zijn jouw rechten?

Zoals de AVG/GDPR het voorziet, heb je volgende rechten:

▪inzage van jouw persoonsgegevens.
Je kan kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kan Chrinda BVBA jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost;

▪verbetering (rectificatie) van jouw persoonsgegevens;

▪wissen van jouw persoonsgegevens, tenzij de verwerking ervan onder meer nodig is:

-voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
-voor het nakomen van een wettelijke verplichting van Chrinda BVBA
-voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een (rechts)vordering en/of het verweer daartegen.

▪beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;

▪overdracht van jouw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9.De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is evenwel steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG/GDPR.

Versie 1.0 geldig vanaf 1 april  2019